[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม:: เป็นเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ
เว็บไซต์ฝ่ายงานฯ
เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้
เว็บไซต์สมาคม
การศึกษาทางไกลฯ

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

สภานักเรียน
ศูนย์ข่าว SWK
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
:: ลิ้งค์หน่วยงานของรัฐ ::
:: ลิ้งค์สถาบันอุดมศึกษา ::
ลิงค์อื่นๆ

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมกา ( อ่าน : 128 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์
27/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างค( อ่าน : 230 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ เยาวลักษณ์ พรมรินทร์
25/ต.ค../2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบ ( อ่าน : 199 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ รัชนี เลิศเกษม
30/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย( อ่าน : 332 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายชนกันต์ กิจรักษ์
7/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน( อ่าน : 279 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นางโสภา ประจิตร
7/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1005 / ดาวน์โหลด : 242 ) เจ้าของ นางสาวสุภาพร สุพนัส
8/ธ.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
7 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบสน่ารู้กับนักวิทยาศาสตร์น้อย ( อ่าน : 1402 / ดาวน์โหลด : 134 ) เจ้าของ นางแก้วใจ เหล่าไพโรจน์จารี
18/พ.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม( อ่าน : 742 / ดาวน์โหลด : 281 ) เจ้าของ นางวิภา อุทยานุกูล
30/ม.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
9 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ( อ่าน : 78144 / ดาวน์โหลด : 106 ) เจ้าของ นางหทัยกาญจน์ ทองมูล
8/ธ.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Hello! AEC ( อ่าน : 1231 / ดาวน์โหลด : 130 ) เจ้าของ ครูมัฎฐ์นันท์ ไชยการ
29/ส.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ( อ่าน : 919 / ดาวน์โหลด : 108 ) เจ้าของ นางดาระณี กรุงศรี
29/ส.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เครื่องมือช่างพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1594 / ดาวน์โหลด : 177 ) เจ้าของ ครูจำเนียร บุญนิล
27/พ.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ( อ่าน : 1314 / ดาวน์โหลด : 814 ) เจ้าของ นางเยาวเรศ งานดี
31/มี.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
14 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์( อ่าน : 1926 / ดาวน์โหลด : 288 ) เจ้าของ ครูแก้วใจ เหล่าไพรโรจน์จารี
6/มี.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 บทเรียนสำเร็จรูป แสงธรรมนำทาง พระไตรปิฎก( อ่าน : 1142 / ดาวน์โหลด : 187 ) เจ้าของ นายพงษ์ศักดิ์ ปันแก้ว
18/ก.พ./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ลำดับ และอนุกรม ( อ่าน : 2732 / ดาวน์โหลด : 613 ) เจ้าของ นางสาวสุภาพร สุพนัส
6/ก.พ./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
17 สื่อการเรียนรู้เรื่องความรู้พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 4( อ่าน : 1122 / ดาวน์โหลด : 219 ) เจ้าของ ครูนงลักษณ์ ราชตา
26/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
18 ชุดการสอนเรื่อง การค้นพบสารพันธุกรรม ( อ่าน : 4252 / ดาวน์โหลด : 786 ) เจ้าของ นางหทัยกาญจน์ ทองมูล
6/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
19 เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น( อ่าน : 1407 / ดาวน์โหลด : 1078 ) เจ้าของ นางนงลักษณ์ ราชตา
1/ส.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
20 เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา( อ่าน : 979 / ดาวน์โหลด : 186 ) เจ้าของ นางนงลักษณ์ ราชตา
17/ก.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>