เข้าสู่ระบบ
รหัสนักเรียน:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
 
ข่าวประกาศ

:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ::
ที่ ชื่อชุมนุม รหัส ครูที่ปรึกษา รับ ปัจจุบัน สถานที่ จุดประสงค์ หมายเหตุ
1 .
สื่อภาษาด้วยเสียงเพลง
ก101
นางทิตยา จรรยาพงษ์
20
11
ห้องพักครู อาคาร 4

เพื่อให้นักเรียนออกเสียงภาษ

หมดเวลา
2 .
เบเกอรี่มิวสิค(เล่นดนตรีได้1อย่าง)
ก102
นางโสภา ประจิตร
30
29
ห้องพักครู อาคาร 4 เพื่อให้นักเรียนออกเสียงภาษาไท
หมดเวลา
3 .
ห้องสมุด
ก103
นายจุมพล ชัยมณี
20
19
ห้องสมุด

เพื่อให้นักเรียนแสวงหาความร

หมดเวลา
4 .
แบดมินตัน
ก104
นางเบญจพร พิชัยยา
20
18
ห้องพักครู อาคาร 4 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน ท
หมดเวลา
5 .
DANCE DIVA
ก105
นางสุดสายใจ อุทัยกุล
20
20
ห้องพักครู อาคาร 4

ใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ความสา

เต็ม
6 .
วาทสุนทร
ก106
นางพุฒิมาศ สุภาวรรณ
20
2
ห้องพักครู อาคาร 4 ศิลปะการใช้ถ้อยคำในการพูดการเข
หมดเวลา
7 .
Animation by my self
ก108
นางจามรี พุทธาศรี
26
26
ห้องพักครู อาคาร 4 การฝึกทำอนิเมชั่นขั้นพื้นฐาน เ
เต็ม
8 .
เบเกอร์รี่มิวสิค(เล่นดนตรีได้1อย่าง)
ก109
นางเพ็ญประภา เรืองภูมิ
40
34
ห้องพักครู อาคาร 4 การใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ความสา
หมดเวลา
9 .
เพชรภาษาไทย
ก110
นางนารี มาลา
20
4
ห้องพักครู อาคาร 4 1.พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการพูด
หมดเวลา
10 .
เทเบิลเทนนิส
ก112
นางสาวปวรัตน ข่ายสุวรรณ
28
24
ห้องพักครู อาคาร 4 สร้างเสริมสุขภาพให้นักเรียนมีพ
หมดเวลา
11 .
เพชรยอดมงกุฏภาษาไทย
ก113
นางสาวภรณ์กนก อุปชัย
20
8
ห้องพักครู อาคาร 4 1.พัฒนาผงสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ
หมดเวลา
12 .
ไอเดียสร้างสรรค์
ก114
นางพารัฐ กันทาสุวรรณ์
25
21
อาคาร 4 ห้อง426 (นักเรียนที่สนใจการประดิษฐ์สิ่
หมดเวลา
13 .
ภาษาไทย
ก115
นางสาวพัชนี บุญคง
20
8
อาคาร 4
หมดเวลา
14 .
นักคณิตศาสตร์ตัวน้อย
ก201
นางสาวชนุพร คำอ้าย
25
21
ห้องพักครู อาคาร 5 สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาส
หมดเวลา
15 .
Gifted Math ม.4
ก202
นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศ
20
9
ห้องพักครู อาคาร 5

1.สร้างทักษะการแก้ปัญหา

หมดเวลา
16 .
คณิตศาสตร์
ก204
นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ
20
13
ห้อง 522
หมดเวลา
17 .
Gifted Math ม.1
ก205
นายจักรพงษ์ ใจการ
20
19
ห้องพักครู อาคาร 5 เป็นนักเรียน ชั้น ม.2 จุดประส
หมดเวลา
18 .
คณิตศาสตร์
ก206
นายธีรวัฒน์ เพพละ
25
22
อาคาร 5
หมดเวลา
19 .
Gifted Math ม.5
ก207
นางสาวสุภาพร สุพนัส
20
5
ห้องพักครู อาคาร 5 1.เพื่อเสริมทักษะและกระบวนการด
หมดเวลา
20 .
เกมส์คณิตศาสตร์
ก208
นางกรุณา ปฐมธรรมการ
25
17
ห้องพักครู อาคาร 5 มีทักษะในการเล่นเกมส์คณิตศาสตร
หมดเวลา
21 .
Math For Fun
ก209
นางสาววิไลวรรณ หมั่นคำ
20
17
ห้องพักครู อาคาร 5 ฝึกทักษะพื้นฐานการถักนิตติ้ง ส
หมดเวลา
22 .
คณิตศาสตร์
ก210
นางไพวดี ศักยาภินันท์
20
13
ห้องพักครู อาคาร 5 เสริมทักษะคณิตศาสตร์สู่สากล
หมดเวลา
23 .
คณิตศาสตร์
ก211
นางสุภารักษ์ ศรีกัลยาณบุตร
20
8
ห้องพักครู อาคาร 5 สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิช
หมดเวลา
24 .
คณิตศาสตร์
ก212
นางสาววลัยพร ชุ่มใจ
20
20
ห้องพักครู อาคาร 5 ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เกมคณิตศาสต
เต็ม
25 .
วรรณกรรมเยาวชน
ก213
นางศุภรางค์ บุญยิ่ง
20
19
ห้องพักครู อาคาร 5

1.รู้จักคัดสรรหนังสือดี มีป

หมดเวลา
26 .
เตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ
ก214
นางนิภาพร พรินทรากุล
20
12
ห้องพักครู อาคาร 5 ศึกษาค้นคว้าและเตรียมความพร้อม
หมดเวลา
27 .
Math is Fun
ก215
นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์
20
13
ห้องพักครู อาคาร 5 Prepare to be World Citizen
หมดเวลา
28 .
Gifted Math ม.3
ก216
นางสาวหทัยพันธน์ หงษ์เจ็ด
20
20
อาคาร 5 1.สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศ
เต็ม
29 .
เกมคณิตศาสตร์
ก217
นางปุณยาพร จอมใจหาญ
25
20
ห้องพักครู อาคาร 5 เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้
หมดเวลา
30 .
ถักนิตติ้ง
ก218
นางนงลักษณ์ ราชตา
20
10
ห้องพักครู อาคาร 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาส
หมดเวลา
31 .
พับ...พับ...หรรษา
ก219
นางกนกวรรณ ทองคำ
20
18
ห้องพักครู อาคาร 5 ฝึกทักษะในการใช้เรขาคณิตในชีวิ
หมดเวลา
32 .
Gifted Math ม.2
ก220
นางสาวอัญชลี นางแล
20
20
ห้อง522 และ 516 อาคาร 5 1.เพื่อให้นักเรียน ที่มีความสา
เต็ม
33 .
พุทธศิลป์สามัคคี
ก221
นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้ว
20
10
อาคาร 5
หมดเวลา
34 .
PaPercraft
ก222
นางสาวดุษฎี เชตะวัน
20
18
ห้องพักครู อาคาร 5 1.เพื่อสร้างสรรผลงานอย่างสร้าง
หมดเวลา
35 .
SWK PHOTO CLUB 2
ก223
นางสุพรพิศ สิทธิขันแก้ว
21
20
อาคาร 5 ฝึกทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ท
หมดเวลา
36 .
A-MATH
ก224
นางปวิชญา จินดา
20
15
อาคาร 5 เป็นนักเรียน ม.ต้น ที่สนใจคณิต
หมดเวลา
37 .
นักประดิษฐ์
ก301
นายสมชาติ ประสม
25
9
อาคาร2
หมดเวลา
38 .
Smart Sci 3 (ชั้น ม.6.13)
ก302
นายณัฎฐ์ ชัยชนะวิรุฬห์
25
25
ห้องพกครู อาคาร 2 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิส
เต็ม
39 .
Gifted Physics
ก303
นายสุภณัฐ ทาศักดิ์
20
10
ห้องพักครู อาคาร 2 1.ให้ความรู้และคอนเซปที่ถูกต้อ
หมดเวลา
40 .
ฟิสิกส์โอลิมปิก ม.ต้น
ก304
นายยวนหลี โถนารัตน์
20
0
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสอ
หมดเวลา
41 .
ซิลสกรีน
ก305
นายมาโนช ด่านพนัง
20
17
ห้องเรียนสีเขียว
หมดเวลา
42 .
ดูนก(S.WK)
ก306
นางสาวณัฎยา สุริยนต์
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2

1.พัฒนาทักษะการสังเกต การใช

เต็ม
43 .
Gifted Chem 2
ก307
นายรัชย์วินท์ ยะอนันต์
20
14
ห้อง 224 1.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
หมดเวลา
44 .
Science movies
ก308
นางปวิตรา เสาร่อน
25
21
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้แ
หมดเวลา
45 .
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ก309
นายวิเชียร สิทธานุภาพ
25
14
อาคาร2
หมดเวลา
46 .
Science Show
ก310
นางสาวพิมประภา อุ่นโทกาศ
20
2
ห้องสมุดศูนย์วิทย์ อาคาร2 (นักเรียนชั้น ม.1-5 กล้าแสดงออ
หมดเวลา
47 .
Smart Sci 1 (ชั้น ม.4.13)
ก311
นายวุฒฺิชัย โกเขา
25
22
อาคาร2 ห้องเรียนสีเขียว 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิส
หมดเวลา
48 .
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ก312
นางสาวอังคนางค์ เชื้อเจ็ดตน
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2 ส่งเสริมให้นักเรียนทราบหลักการ
เต็ม
49 .
วิทยาศาตร์
ก313
นายสิทธิชัย ชัยลังกา
25
20
อาคาร2
หมดเวลา
50 .
Gifted Chem 1
ก314
นางสาวจันทนา ยายอด
20
17
ห้อง 218 1.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านเ
หมดเวลา
51 .
วิทยาศาสตร์
ก315
นายจิตรกร วิจิตรปฐมกุล
25
23
ห้องพักครู อาคาร 2
หมดเวลา
52 .
Dance Crew
ก316
นางแก้วใจ เหล่าไพโรจน์จารี
40
39
ห้องพักครู อาคาร 2 นักเรียนได้แสดงออกด้านการเต้น/
หมดเวลา
53 .
เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ(ม.1)
ก317
นางผ่องศรี กองสิงห์
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
เต็ม
54 .
Gifted Chem 3
ก318
นางรัชนี เลิศเกษม
20
2
ห้อง221 1.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านเ
หมดเวลา
55 .
Science movies
ก320
นางสาวรัตนาภรณ์ ซื่อตรง
20
19
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้แ
หมดเวลา
56 .
อีสานบ้านเฮา
ก321
นายวรโชติ ศรีสุขกาญจน์
20
7
ห้องพักครู อาคาร 2 1.เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ วัฒน
หมดเวลา
57 .
วิทยาศาตร์กับความงาม
ก322
นางสาวช่อผกา สุวรรณฤทธิ์
20
19
อาคาร 2 ห้อง 225 เป็นนักเรียน ม.ปลาย
หมดเวลา
58 .
วิทยาศาสตร์กับความงาม
ก323
นางสุภาพร กิตติพัฒนเจริญกุล
20
20
อาคาร 2 ห้อง 225 เป็นนักเรียน ม.ปลาย จุดประสงค
เต็ม
59 .
จักรยานสามัคคีวิทยาคม
ก324
นายอัครเดช เมฆสุรินทร์
30
26
ห้องพักครู อาคาร 2 1.ออกกำลังกาย 2.ศึกษาระเบียบว
หมดเวลา
60 .
หมากกระดาน
ก325
นายสุพจน์ กาวิลาวรรณ
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2

1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทัก

เต็ม
61 .
วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม
ก326
นางจรรยา ก้อนแก้ว
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ
เต็ม
62 .
นักประดิษฐ์
ก327
ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยาทิพย์ เมืองบุญ
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
เต็ม
63 .
TVสามัคคี(ศูนย์ข่าวเยาวชน)
ก328
นายสุรเชษฐ์ มโนวงศ์
20
19
ห้องพักครู อาคาร 2

เพือให้นักเรียนสามารถจัดทำร

หมดเวลา
64 .
my sci
ก329
นางมทินา มาละวงษ์
20
20
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 1.เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้
เต็ม
65 .
เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ
ก330
นายวศิน มังคลาด
30
22
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
หมดเวลา
66 .
Gifted ชีววิทยา
ก331
นางหทัยกาญจน์ ทองมูล
30
22
ห้องพักครู อาคาร 2 ( รับเฉพาะ ม.ปลาย) จุดประสงค์
หมดเวลา
67 .
เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ(ม.1)
ก332
นางสาววนิดา ศิริเขียว
20
19
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
หมดเวลา
68 .
โลกน่ารู้กับครูวิทยาศาสตร์
ก333
นางสาวแสงดาว ลาภใหญ่
25
23
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ กระบวน
หมดเวลา
69 .
เยาวชนคนรักษ์แสตมป์
ก334
นางจินตนา นามวงศ์
25
23
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อสร้างความสามัคคีให้กัน มี
หมดเวลา
70 .
Smart Sci 2 ( ชั้น ม.5.13)
ก336
นายอภิชาติ นามแก้ว
21
20
อาคาร 2 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิส
หมดเวลา
71 .
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ก337
นางชมนพร จะเรียมพันธ์
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้
เต็ม
72 .
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ก338
นางสาวสิริรัตน์ พงษ์เสือ
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2 1.เพื่อให้รู้จักกระบวนการการจ
เต็ม
73 .
คลิป-วิทย์
ก339
นายสมโภชน์ ผ่องใส
20
16
ห้องพักครู อาคาร 2 1.สามารถสร้างสื่อ ICT ทางวิทยา
หมดเวลา
74 .
ดาราศาสตร์โอลิมปิค ม.ต้น
ก340
นางยโสธร สุขัมศรี
20
20
อาคาร2 1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถด
เต็ม
75 .
ซากุระ SWK
ก343
นางสุพัจฉรี กาบคำ
20
20
อาคาร2
เต็ม
76 .
ข่าวสารอาเซียน
ก401
นายเอนก กิติศรี
20
16
ห้องพักครู อาคาร 11 เผยแพร่ข่าวสาร ASEAN ที่น่าสนใ
หมดเวลา
77 .
สังคมศึกษา
ก402
นางวิไล สารธนกุล
20
18
อาคาร 11
หมดเวลา
78 .
ธนาคารโรงเรียน
ก403
นางเตือนใจ ไชยศิลป์
20
5
อาคาร 11 (นักเรียนที่พร้อมเป็นตัวแทนเข้
หมดเวลา
79 .
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก404
นายสังเวียน วิญญารัตน์
25
18
อาคารธรรมสถาน ห้องพักครู อาคาร 6

ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนึกถ

หมดเวลา
80 .
Social T.(ม.6)
ก405
นางนพสร ท้าวเขื่อน
20
15
ห้องพักครู อาคาร 11 ทบทวนความรู้สังคมศึกษา ชั้น ม.
หมดเวลา
81 .
INFINITY
ก406
นางอรุณรัตน์ กันคำ
20
17
ห้องพักครู อาคาร 11 นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อม
หมดเวลา
82 .
บาสเกตบอล
ก408
นายชาญณรงค์ กันคำ
50
46
ห้องพักครู อาคาร 11
หมดเวลา
83 .
สังคมศึกษา
ก407
นางรุ่งรัตน์ ศรีจม
20
0
อาคาร 11
หมดเวลา
84 .
บาสเกตบอลหญิง
ก410
นายพงษ์ศักดิ์ ปันแก้ว
23
22
ใต้อาคาร11, สนามอาคาร 6, สนามข้างหอประชุม เป็นนักเรียนหญิงทีมีความสนใจแล
หมดเวลา
85 .
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ก411
นางอำพร สกุลวงศ์ธนา
25
22
ห้องพักครู อาคาร 11 1.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักก
หมดเวลา
86 .
ก้าวทันโลก
ก412
นางกรณิศ มุงเมือง
20
13
ห้องพักครู อาคาร11
หมดเวลา
87 .
รอบรู้เรื่องรถ
ก415
นายเจริญไชย อะทะไชย
20
20
ห้องพักครู อาคาร 11 ให้เรียนรู้ระบบการทำงานของเครื
เต็ม
88 .
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ก416
นางวันพร อะทะไชย
40
28
ห้องกิจการนักเรียน คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
หมดเวลา
89 .
ฟุตซอล
ก418
นายบัญญัติ จามรี
25
22
ห้องพักครู อาคาร 11
หมดเวลา
90 .
Artwork Japanise Style
ก419
นางนฤมล ชลประทิน
41
23
ห้องพักครู อาคาร 11

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

หมดเวลา
91 .
เลี้ยงปลาสวยงาม
ก420
นายพิทักษ์ ทองมูล
20
20
ห้องพักครู อาคาร 11
เต็ม
92 .
Swk Photo Club 1
ก421
นายสุริยา อ่อนหนองหว้า
23
23
ห้องพักครู อาคาร 11 (รักการถ่ายภาพ เสียสละเพื่อส่ว
เต็ม
93 .
พุทธศิลป์ล้านนา
ก422
นายมานพ สุขพิงค์
20
13
ห้องพักครู อาคาร 11 เพื่อให้ผู้เรียนอนุรักษ์และส่ง
หมดเวลา
94 .
นาฎศิลป์ฟ้อนล้านนา
ก423
นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา
20
18
อาคาร 11 1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
หมดเวลา
95 .
รักษ์ซากุระSWK
ก424
นายชัยวุฒิ แปงหล้า
20
3
อาคาร11
หมดเวลา
96 .
ออนซอนอีสาน
ก425
นายอภินนันท์ ผ่องกมล
20
11
อาคาร11 1.เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอั
หมดเวลา
97 .
เลี้ยงปลาสามัคคี
ก502
นางดาระณี กรุงศรี
20
20
ห้องพักครู อาคาร 1 (รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.1
เต็ม
98 .
โฟ้คซอง
ก503
นายวีรัตน์ สุขเกษม
28
27
อาคารพละศึกษา 1.ให้นักเรียนมีทักษะด้านดนตรี
หมดเวลา
99 .
ฟุตบอล
ก504
นายชยพล ต๊ะหล้า
35
35
อาคารพละศึกษา

1.รักการออกกำลังกาย

เต็ม
100 .
เปตอง
ก505
นางมยุรี สันวงศ์
20
19
อาคารพละศึกษา

1.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน

หมดเวลา
101 .
สปาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
ก506
นางวราภรณ์ รัตนศรีวิจิตร
20
6
เรือนพยาบาล นักเรียนชอบใช้สมุนไพรไทยและต้อ
หมดเวลา
102 .
เทเบิลเทนนิส
ก507
นายพีระ โสประดิษฐ์
25
24
อาคารพละศึกษา 1.สามารเล่น ตัดสิน เข้าร่วมแข่
หมดเวลา
103 .
โยธวาทิต2
ก508
นางสารภี พรหมโวหาร
20
3
อาคารพละศึกษา 1.สามารถเล่น ตัดสิน เข้าร่วมแข
หมดเวลา
104 .
วอลเลย์บอล
ก509
นายยงศิลป์ เลิศรัตนคาม
23
22
อาคารพละศึกษา
หมดเวลา
105 .
พุทธศิลป์สามัคคี
ก601
นายคมสัน ลาภใหญ่
25
22
ห้องพระ อาคาร 1 เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธร
หมดเวลา
106 .
นาฎศิลป์
ก602
นางสาวพิภาพร คำนวล
20
18
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริม สืบสาน พัฒนาทักษ
หมดเวลา
107 .
ดนตรีไทย
ก603
นายสมบุญ ไชยวงศ์
50
47
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริมธำรง สืบสานไว้ซึ่
หมดเวลา
108 .
โยธวาทิต
ก604
นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศ
80
59
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามาร
หมดเวลา
109 .
วิจิตรศิลป์
ก605
นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว
20
16
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสา
หมดเวลา
110 .
SWK. Chorus ประสานเสียง
ก606
นายสัณห์ โกฎญา
20
12
ห้องพักครู อาคาร 6 ห้อง 628 (นักเรียนต้องร้องเพลงได้และออก
หมดเวลา
111 .
ศิลปะไทย
ก607
นายปราโมทย์ บุญทอง
22
22
ห้องพักครู อาคาร 6 ห้อง636 (นักเรียนที่มีความนสนใจทางด้าน
เต็ม
112 .
แสงศิลป์สามัคคี
ก608
นายกบินทร์ เตชวงศ์
20
20
อาคาร 6 ห้อง 636 (นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านศ
เต็ม
113 .
งานเขียนแบบ
ก701
นายสวัสดิ์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ
20
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1.สามารถใช้เวลาว่างในการเขียนแ
หมดเวลา
114 .
งานใบตองดอกไม้สด
ก702
นางวัญชลี ด่านพนัง
20
11
ห้องการงาน มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติง
หมดเวลา
115 .
การจัดการทั่วไป
ก704
นางอุษา ถ้ำสุธะ
20
0
ห้องการงานอาชีพ
หมดเวลา
116 .
อาหารสี่ภาค
ก705
นางมลธิรา กรุณา
20
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (นักเรียนทีสนใจเรื่องการทำอาหา
หมดเวลา
117 .
เลี้ยงปลาสามัคคี
ก708
นางจำเนียร บุญนิล
21
21
ห้องการเงิน (รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.1
เต็ม
118 .
Science movies
ก709
นางศรีไพร ชาญชัย
20
19
ห้องการงาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
หมดเวลา
119 .
ไม้ดอกไม้ประดับ
ก710
นายมานพ เมืองอินทร์
20
15
ห้องเกษตร มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
หมดเวลา
120 .
เกษตร(เพาะเห็ด)
ก712
นายสมพงษ์ ชื่นชม
20
19
ห้องเกษตร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่อ
หมดเวลา
121 .
เกษตรก้าวไกล
ก713
นายอำนวย นันทฤทธิ์
25
22
ห้องเกษตร
หมดเวลา
122 .
คอมพิวเตอร์
ก714
นายณัฐวุฒิ คงแก้ว
20
0
ห้ิงคอมพิวเตอร์
หมดเวลา
123 .
เว็บ(Website)สวยด้วยมือเรา
ก715
นางสาวณิชกานต์ จินะพรม
20
20
ห้องพักครู อาคาร 3

1.นักเรียนมีความรู้เบื้องต้

เต็ม
124 .
อินเทอร์เนตเพื่อการเรียนรู้
ก716
นายทวี คำวัง
30
30
ห้องพักครู อาคาร 3

1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน

เต็ม
125 .
คอมพิวเตอร์
ก717
นางสาวระวิวรรณ วงศ์บุญมา
20
15
อาคาร 3
หมดเวลา
126 .
Microsoft office สร้างสรรค์
ก718
นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์
22
22
ห้องพักครู อาคาร 3 1.สร้างสรรค์งานด้วย Microsoft
เต็ม
127 .
หุนยนต์ LEGO
ก719
นายณรงค์เดช ชัยวรรณา
20
16
ห้องพักครู อาคาร 3 ห้อง331 1.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้
หมดเวลา
128 .
อาหารเพื่อสุขภาพ
ก720
นางจำรัส นันทฤทธิ์
23
21
ห้องเกษตร เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
หมดเวลา
129 .
การจัดสวนถาด
ก721
นางสายชน ต๊ะยาย
20
15
ใต้ถุนอาคาร 9 1.อนุรักษ์ความเป็นไทย
หมดเวลา
130 .
ออกแบบด้วยโปรแกรม SKETCHUP
ก722
นายชนกันต์ กิจรักษ์
20
13
ห้องพักครู อาคาร 4 1.ฝึกทักษะการออกแบบสิ่งของเครื
หมดเวลา
131 .
ครูเวรคาบชุมนุม
ก801
นายชัยฤกษ์ ไชยศิลป์
0
0
ประตู 2
เต็ม
132 .
สนุกกับอินเตอร์เนต
ก802
นางปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา
25
23
ห้อง SOUND LAB 1. สามารถใช้อินเตอร์เนตในการสื
หมดเวลา
133 .
ภาษาฝรั่งเศส ม.ต้น
ก803
นางศรีไพร ชัยวิริยะ
29
28
อาคาร 5 ห้อง 511 (เป็นนักเรียน ม.ต้น สนใจภาษาฝร
หมดเวลา
134 .
Movies Lover
ก804
นางนิลภา จังหาร
21
21
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.นักเรียนใช้เวลาว่างได้อย่

เต็ม
135 .
กิจกรรมยามว่าง
ก805
นางอำนวยพร ทั่งทอง
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ 1.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นปร
เต็ม
136 .
Cartoon Lover
ก806
นางสาวนิราภา อุโมงค์
20
12
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

หมดเวลา
137 .
English Competition Club 3
ก807
Miss.Evangeline Talledo
20
20
ห้อง EP
เต็ม
138 .
Listen
ก808
นางสาวมยุเรศ ใยบัวเทศ
25
21
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
139 .
ออเครสตร้า
ก809
นางสาวลำแพน จำปา
20
16
ห้อง EP

1.นักเรียนมีทักษะการเล่นเคร

หมดเวลา
140 .
อาสาพัฒนา
ก810
นางศรัณย์ลักษณ์ มีชำนะ
20
15
ห้อง511-516 1.ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา
หมดเวลา
141 .
กระเป๋าเชือกร่ม
ก811
นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนา
20
3
ห้องภาษาต่างประเทศ (นักเรียนหญิง) จุดประสงค์ 1.
หมดเวลา
142 .
ผลิโบ
ก812
นางจันทนา วีรศิลป์
20
11
ห้องภาษาต่างประเทศ นักเรียนศึกษาและเรียนรู้ใกล้ชิ
หมดเวลา
143 .
ภาพยนต์บันเทิง
ก813
นางสาวเขมนิจ วงค์สารภี
27
26
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอั

หมดเวลา
144 .
English Competition Club 1
ก814
Mr.Frank Paul Verschuur
25
22
ห้อง EP
หมดเวลา
145 .
ออเครสต้า
ก815
นางปทุมพร กิติศรี
20
7
ห้อง EP

1.นักเรียนมีทักษะการเล่นเคร

หมดเวลา
146 .
ศัพท์หรรษา
ก816
นายปวริศร์ ปันทะนู
20
18
ห้อง EP 1.เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าด้วยต
หมดเวลา
147 .
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ก817
นางรัตติยา ศิริวงศ์
20
18
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.นักเรียนรู้และเข้าใจศัพท์

หมดเวลา
148 .
Crossword
ก818
นางสาวปราถนา ศรีบุญเรือง
25
23
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.เพิ่มพูนคำศัพท์

2

หมดเวลา
149 .
ภาษาจีน
ก819
นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรม
25
20
ห้องภาษาต่างประเทศ 1.ฝึกทักษะทางความคิด การวางแผน
หมดเวลา
150 .
ค้นคว้าด้วยตัวเอง
ก820
นางนัฎฐ์ทนันน์ ไชยการ
25
22
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
151 .
Science Journal Club
ก821
Mr.Steven Dejuan Davis
20
20
ห้อง EP
เต็ม
152 .
English Competition Club 2
ก822
Mr.Robret Sinnott
20
15
ห้อง EP
หมดเวลา
153 .
(โครเชต์)สวยด้วยมือเรา
ก823
นางพรนิภา แก้วศรี
20
8
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.มีทักษะในการใช้โครเชต์

หมดเวลา
154 .
Searching Internet
ก824
นางเยาวเรศ งานดี
20
18
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
155 .
Debate Club
ก825
Mr.Paul Lewis
20
20
ห้องEP การโต้วาทีภาษาต่างประเทศ
เต็ม
156 .
Math Competition Club 1
ก826
Mr.Pavid Rungfahvorrakul(นายปวิช)
20
5
ห้อง EP
หมดเวลา
157 .
Math Competition Club 2
ก827
Miss Diosa Misme
20
12
ห้อง EP
หมดเวลา
158 .
เคลียร์
ก828
นางสาวพรกนก ขัติวงศ์
25
22
ห้องภาษาต่างประเทศ (นักเรียนชั้น ม.1 ) จุดประสงค
หมดเวลา
159 .
ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย(TV-SWK)
ก829
นางพรพิศ หลวงสุภา
20
6
ห้องศูนย์ข่าว
หมดเวลา
160 .
ภาษาต่างประเทศ
ก830
นางสุมลวรรณ จันทกาญจน์
20
2
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
161 .
ภาษาต่างประเทศ
ก831
นายชยพล อิ่นแก้ว
20
1
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
162 .
ภาษาต่างประเทศ
ก832
นายวชิรวิญช์ ประมาณ
20
6
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
163 .
ภาษาอังกฤษ
ก833
นายภาณุเดช สมฤทธิ์
20
18
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
164 .
ภาษาญี่ปุ่น
ก834
นางสาวกฤติกา สร้างใบศรี
25
22
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
165 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
ก901
นายนิคม กาวิละ นายสถาปัตย์ พละทรัพย์
250
147
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในร

หมดเวลา
166 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
ก902
นายสันติ ชุมภู ว่าที่ ร.ต.ณัฐกิตต์ แก้วมหาคุณ
200
169
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในร

หมดเวลา
167 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
ก903
ว่าที่ ร.ต.จารึก สมประสงค์ นายคณกร เฉียบแหลม
200
160
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารระดับผู้บังค

หมดเวลา
168 .
ห้องสมุด
ก905
นางสาววิลาสินี เทพวงศ์
25
22
ห้องสมุด

1.ปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ

หมดเวลา
169 .
เรารักสุขภาพ
ก906
นางจันทร์เพ็ญ ไชยรินทร์
20
11
ห้องแนะแนว 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนดูแล
หมดเวลา
170 .
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ม.ปลาย
ก907
นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์
25
21
ห้องแนะแนว

1.เพื่อฝึกทักษะการให้คำปรึก

หมดเวลา
171 .
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ม.ปลาย
ก908
นางวิภา อุทยานุกูล
20
15
ห้องแนะแนว 1.เพื่อฝึกทักษะการให้คำปรึกษา
หมดเวลา
172 .
ห้องสมุด
ก909
นางอรอนงค์ กาญจนสุนทร
20
20
ห้องสมุด

1.ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเ

เต็ม
173 .
ลูกเสือกองพิเศษ
ก910
นายทรงศิลป์ ณ พิกุล
20
6
สนามกีฬา (เป็นลูกเสือ ม.2 หรือ ม.3)
หมดเวลา
174 .
แอดมิชชชั่น(ม.6)
ก911
นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์
20
18
ห้องแนะแนว
หมดเวลา
175 .
คริสเตียน
ก912
นายวิทยา อักษรนฤนาท
25
19
ห้องแนะแนว (นักเรียนที่สนใจเรียนรู้พัฒนาต
หมดเวลา
176 .
กลับจากAFS/เข้าใหม่
ก995
ครูบุญรรม
40
0
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
177 .
AFS
ก996
Mr.AFS
15
0
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
178 .
พักการเรียน
ก997
Mr.พักการเรียน
10
0
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
179 .
ลาออก
ก998
Mr.ลาออก
10
0
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
180 .
ไม่ลงทะเบียน
ก999
Mr.ไม่ลงทะเบียน
10
0
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา