โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และผ่ายบริหาร กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมูลนิธิ สอวน. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน นายศุภณัฐ วัชรโกมลพันธุ์ นายภูมิพัฒน์ บุณโยทยาน น.ส.นงนภัส เตชนันท์ นายคุณานนท์ ชัยมงคล นักเรียนชั้น ม.5.15 ผ่านการคัดเลือกค่าย 1 และค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา นายชัชนินทร์ ศรีพรม นักเรียนชั้น ม.5.15 น.ส.ณภัทรา ศรีรัตนพงษ์ น.ส.พิชญภรณ์ พากเพียร นายนราธิป โชติธนะแสงเมือง นักเรียนชั้น ม.5.15 นายอนุวัฒน์ พรมสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.5.13 ผ่านการคัดเลือกค่าย 1 และค่าย 2 สาขาวิชาเคมี นายครองโชค ชัยวุฒิ นักเรียนชั้น ม.5.14 น.ส.นันท์นภัส อภิจิรานุวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.4.15 นายภัคศรัญย์ วังอินทรื น.ส.ธิติมา เจียรพินิจนันต์ นายจุลยุทธ ยุวรังสิกุล นายอัครพงศ์ วงศ์ปัญญา นายอิทธิพันธ์ ยอดประสิงธิ์ นายปวริศ สิทธิวงศ์ นายวิชญะ เลาหะวีร์  ผ่านการคัดเลือกค่าย 1 และค่าย 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ น.ส.บัญฑิตา ลือลาภ น.ส.พิศชามญชุ์ สุทธะชัย  น.ส.ศุภิสรา วงศ์ชัย น.ส.ปัณฑารีย์ ดอนลาว นักเรียนชั้น ม.5.15 ผ่านการคัดเลือกค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา น.ส.ฤทัยชนก บอกประโคน นักเรียนชั้น ม.5.15 ด.ญ.ปรีชญาพร ใจเกิด นักเรียนชั้น ม.4.13 ผ่านการคัดเลือกค่าย 1 สาขาวิชาเคมี น.ส.วัชรีวรรณ อภิเดชกุล นักเรียนชั้น ม.5.15 นายสรวิชญ์ วิตตางกูล นายกรณ์ดนัย อุทุมมา น.ส.พรรณพัชร วงศ์เทพเตียน นายสรณ์ หิรัณย์วิณิชชากร นักเรียนชั้น ม.5.15 นายกฤตานน สันทะบุตร นักเรียนชั้น ม.5.13 นายอธิบดี อิใจ นักเรียนชั้น ม.5.11 นายเมธี ชินเมธีพิทักษ์ นายสุพัชร์ธนา ธวัชพีระชัย นักเรียนชั้น ม.5.15 น.ส.ไอยรา จันทร์จารุพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4.15 นายนิธิศ ตันติบาล นักเรียนชั้น ม.4.13 ผ่านการคัดเลือกค่าย สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 34 General English Proficiency Test 34 ปีการศึกษา 2562 ด.ญ.จารุกัญญ์ สมยาราช นักเรียนชั้น ม.2.10 คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ด.ช.ชัย ฮงเย็น จีโน่ ด.ช.แจสเปอร์ ซิน นักเรียนชั้น ม.3.13 คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล น.ส.ณิชกานต์ เนตตกุล นักเรียนชั้น ม.4.15 คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล นายปวัน ธนพรพันธ์ นักเรียนชั้น ม.5.14 คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล น.ส.วิชณาพร สิริบุญยะพร นักเรียนชั้น ม.6.14 คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเกียรติบัตร โล่เกียรติยศจากนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษา 2,000 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut