โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร นำโดยนางนพมาศ เพราพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut