โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และผ่ายบริหาร กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18- 20 สิงหาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด.ญ.เพียรพร ภาสน์พิพัฒน์กุล ด.ญ.อนิลชณา แสนโชคพาณิชย์ ด.ญ.สิริมา  เนตรตระกูล รับรางวัลชมเชย รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกา 3,000 บาท การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควมคุม ครูนางสาววนิดา ศิริเขียว ครูพิมประภา  อุ่นโทกาศ  นายศุภกร ปัญญา นายกฤติน  ลีวณิชย์ นายรัชชานนท์  อินสุพรรณ รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท การประกวดโครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชื่อโครงงาน เครื่องเตือนภัยพิบัติ ANTI TRIBULATION) และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม การแข่งขันระดับประเทศ “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่  3 -6 ตุลาคม 62 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย” ครูผู้ควมคุม ครูชัยวุฒิ  มาเมืองกล น.ส.จิราสา  ยามี นายจุลยุทธ ยุวรังสิกุล รับรางวัลที่ 2 รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ควมคุม ครูรัชย์ชวินท์  ยะอนันต์ ครูอังคนางค์  เชื้อเจ็ดตน ด.ญ.ไกลกังกล  การพนักงานด.ญ.กุลปรียา ชูไว ด.ญ.กัญญาภัค  ลืมตาล  รับเกียรติบัตร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาผลของสารสกัดขี้ไก่ย่านในการกำจัดผักตบชวา ครูผู้ควบคุมครูจุติพร ณ ลำปาง ด.ญ.ณิชาภา โอตรวรรณะ ด.ญ.พิชญ์สินี    ตามวงค์   ด.ญ.มณณกร   นิมมานวรดิษฐ์  รับเกียรติบัตร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาผลของสารสกัดจากใบสาบเสือในการกำจัดจอกและแหน ครูผู้ควบคุม ครูวนิดา  ศิริเขียว
งาน“Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี ๒ ”ระหว่างวันที่ 5- 7 กรกฎาคม 256 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง  นายทิพากร  ยานะทวี น.ส.กนกพร   อารีย์ น.ส.ลิตา    ขะขอม รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ควบคุม ครูชมนพร  จะเรียมพันธ์ ครูปาริชาต งานดี  ด.ญ.เพียรพร  ภาสน์พิพัฒนากุล ด.ญ.อนิลชณา  แสนโชคพาณิชย์ ด.ญ.สิริมา  เนตรตระกูล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควบคุม ครูวนิดา  ศิริเขียว ครูพิมประภา  อุ่นโทกาศ
งาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์  ราชภัฏลำปาง 62” ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง นายจุลยุทธ ยุวรังสิกุล นายณภัทร จอมใจหาญ นายทัตเทพ รัตนจันทร์ รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครูผู้ควบคุม ครูรัชย์ชวินท์      ยะอนันต์ ครูอังคนางค์  เชื้อเจ็ดตน ด.ญ.สุธรรมกัลยา ฟูเจริญกัลยา ด.ญ.ศมนกนก พรหมปลัด ด.ช.ธนัสร วรรรณสม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควบคุม ครูปวิตรา เสาร่อน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา . น.ส.นวพร   อนันต์วรชัย นายศรันย์ วันไชยธนวงค์ รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ควบคุม ครูรัชย์ชวินท์ ยะอนันต์ ครูอังคนางค์ เชื้อเจ็ดตน ด.ญ.พัฒน์นรี พัชรพิมล ด.ช.บารมี พินิจ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท ครูผู้ควบคุมครูรัตนาภรณ์ ซื่อตรง  ด.ช.เขมรัฐ ปรโลกานนท์ ด.ช.นราวิชญ์  คำภีระ รางวัลมเชย รับเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุมครูยโสธร สุขัมศรี  น.ส.วรมิตา ปองดอง น.ส.พิมพ์วลัญช์ ไชยการ น.ส.นวพร อนันต์วรชัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาทการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ควบคุม ครูสุภณัฐ ทาศักดิ์ นายอิทธิพัทธ์   ยอดประสิทธิ์ นายศุภณัฐ      วัชรโกมลพันธุ์ นายนภนต์ วงศ์พูนพิริยา รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ควบคุมครูสิทธิชัย ชัยลังกา
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 วันที่  16 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้(Discovery Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น.ส.ภูริชญา  ไชยมงคล น.ส.สายสวรรค์  คณะดอย น.ส.นิธดา รศจนา รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,800 บาท การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับมัธยมศึกษา ครูผู้ควบคุมครูนารินทร์  อินทะจักร์ ครูปาริชาต  งานดี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ด.ช.คุ้มเกล้า กนกสิงห์ ด.ญ.อภิสรา กาวิกุล รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควบคุมครูช่อผกา สุวรรณฤทธิ์  ด.ญ.พงศภัค   ต๊ะต้องใจ ด.ญ.ปัทมพร   โตโส รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควบคุมครูปาริชาต งานดี ด.ช.ธนาคิม    ธรรมวงค์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเกียรติบัตร และทุนการศึกา 500 บาท การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควบคุมครูวุฒิชัย โกเขา
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด.ญ.ปุณณัตถ์    เจริญลาศลักษณ์ ด.ญ.แก้วตาดวงใจ  อินทประเสริฐ ด.ญ.รพิตา พรหมนารท รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ครูผู้ควบคุมครูมทินา มาละวงษ์ ครูชมนพร จะเรียมพันธ์ เมือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut