โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมการสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคระครูเข้าร่วมการสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต (องค์กรมหาชน) ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut