โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

น.ส.เจษธิดา สูงขาว นักเรียนชั้น ม.5.14 และน.ส.ประภัสสร ศรีกอก นักเรียนชั้น ม.5.9 รางวัลเหรียญเงินนานาชาติ (Silver Award) และรางวัลพิเศษ Special Award of China การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในงาน International Exhibition for young Inventors (IEYI2019) ระหว่างวันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2562 ณ กรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีครูชัยวุฒิ มาเมืองกล เป็นครูที่ปรึกษา

นายศุภกร ปัญญา นายริชชานนท์ อินสุพรรณ นายกฤติน ลังณิชย์ นักเรียนชั้น ม.6.14 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาประยุกต์ ม.ปลาย ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และได้เข้าเผ้าถวายรายงานโครงงานต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 3 – 9 ตุลาคม 2562 ในงาน The 45th Congress on Science and Technology of Thailand ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีครูชัยวุฒิ มาเมืองกล เป็นครูที่ปรึกษา และยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563

ด.ญ.กัญญาภัค ลือตาล ด.ญ.พิชญ์สินี ตามวงค์ ด.ญ.ณิชาภา โอตรวรรณะ นักเรียนชั้น ม.3.10 รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดนวัตกรรมหรือโครงงานที่เกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน”ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานการประชุมสิ่งแวดล้อมโลก (10th World Environmental Education Congress 2019) โดยการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ร่วมด้วยคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีครูวนิดา ศิริเขียว และครูจุติพร ณ ลำปาง เป็นครูที่ปรึกษา

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธนัสร วรรณสม นักเรียนชั้น ม.2.10 ด.ช.ณัฐภัทร ปรัชญาวิชัย และด.ญ.ศมนกนก พรหมปลัด นักเรียนชั้น ม.3.10 รับเกียรติบัตรชมเชย และเงินรางวัล 1,500 บาท การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีครูผู้ฝึกสอน ครูปวิตรา เสาร่อน และครูช่อผกา สุวรรณฤทธิ์  น.ส.นงนภัส เตชนันท์ รับรางวัลผ่านเกณฑ์ การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา โดยมีครูอังคนางค์ เชื้อเจ็ดตน เป็นผู้ฝึกสอน นายณภัทร จอมใจหาญ นักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคมี โดยมีครูรัชย์ชวินท์ ยะอนันต์ ครูจันทนา ยายอด เป็นผู้ฝึกสอน นายพศิน ตั้งจิตต์ นักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลชมเชย นายจุลยุทธ ยุวรังสิกุล นักเรียนชั้น ม.5.15 รับรางวัลชมเชย น.ส.จินดารัตน์ แก้วเมือง นักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลผ่านเกณฑ์ การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา โดยมีครูอังคนางค์ เชื้อเจ็ดตน และครูธงชาติ ภู่สุวรรณ เป็นผู้ฝึกสอน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut