ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี นำโดยนายนฤนาท ผ่องศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการศึกษา และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut