โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
การแข่งขันทักษะด้านสะเต็มศึกษาในงาน Thailand STEM festival 2019 ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ น.ส.สุชัญญา บุญกลม น.ส.พันธุ์พฤกษา ไกลถิ่น น.ส.อัจฉราวรรณ อินสอน นักเรียนชั้น ม.4.14 รองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขัน Kidbright Racing ครูที่ปรึกษาครูยศวรรธน์ วิญยารัตน์ ครูอัญชลี ทะวงศ์อารี  น.ส.พร้อมพร คงบรรทัด น.ส.ช่อนภา ใจหนัก นายภูมิลักษณ์ จันทพิมพะ นักเรียนชั้น ม.5.14 เหรียญทอง การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา ครูที่ปรึกษาครูพิสินี จักรแก้ว ครูชัยวุฒิ มาเมืองกล  น.ส.บุณยาพร เงาพรหม น.ส.ศิริพร แปงการิยา นายภูมิรพี เมืองใจ นักเรียนชั้น ม.5.14 เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา ครูที่ปรึกษาครูพิสินี จักรแก้ว ครูยศวรรธน์ วิญยารัตน์  น.ส.ณัฐนันท์ จันทร์หอม น.ส.สุปรียา คำมะ นายนราวิชญ์ อินยศ นักเรียนชั้น ม.4.14 เหรียญทอง การประกวดโครงงานบอร์ดสมองกลอัจฉริยะ ครูที่ปรึกษาครูยศวรรธน์ วิญยารัตน์ ครูสิทธิชัย ชัยลังกา  น.ส.ศิรภัสสร จอมสว่าง น.ส.เจษธิดา สูงขาว น.ส.อัคริมา กันทะสุข นักเรียนชั้น ม.5.14 เหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อาชีพ ครูที่ปรึกษาครูสมโภชน์ ผ่องใส ครูอัญชลี นางแล  น.ส.นวพร โฉมจันทร์ นักเรียนชั้น ม.4.14 เหรียญเงิน การประกวดสื่อสารเชิงสะเต็ม ครูที่ปรึกษาครูสุพัจฉรี กาบคำ น.ส.พิมพ์ชนก พลเยี่ยม น.ส.ปินนพัฒน์ ศรีจันทร์ นักเรียนชั้น ม.5.14 น.ส.ปิยธิดา จรรยาพงษ์ นักเรียนชั้น ม.5.14 เหรียญเงิน การแข่งขันถ้ำหลวงกู้ภัยชาเลนจ์ ครูที่ปรึกษาครูสมชาติ ประสม ครูกริช บุญนิล นายครองโชค ชัยวุฒิ น.ส.ณิชา กุนนา น.ส.วิชิตา เลาหะวีห์ นักเรียนชั้น ม.5.14 เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานสะเต็ม ครูที่ปรึกษาครูพิสินี จักรแก้ว ครูวิไลวรรณ หมั่นค้า  น.ส.ธัญชนก พูนนาม น.ส.ธัญวรัตน์ จันทร์หลวง นายปองคุณ อุตสาหะ นักเรียนชั้น ม.5.14 เหรียญทองแดง การแข่งขัน STEM Challenge ครูที่ปรึกษาครูสมชาติ ประสม ครูสุภาพรรณ ขันแก้ว นายปุณณวิช สุขคำ นายศิรสิทธิ์ บุศยเพศ น.ส.บัณฑิตา แก้ววรรณา นักเรียนชั้น ม.4.14 ได้ข้าร่วมการแข่งขันควบคุมแขนกลด้วยระบบอัตโนมัติ ครูที่ปรึกษาครูจักรพงษ์ ใจการ ครูวิไลวรรณ หมั่นค้า
การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ นายสรรภพ กัมพลานนท์ นายจักรภัทร จันทะสิงห์ น.ส.พิมพ์ ชุมสาย ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.6.14 รับรางวัลเหรียญเงิน ครูที่รึกษาครูยศวรรธน์ วิญยารัตน์ นายศุภกร ปัญญา นายภีมพศ ภู่สุวรรณ นายดิสรณ์ บุตรโส นักเรียนชั้น ม.6.14 รับรางวัลชมเชย ครูที่ปรึกษาครูสมชาติ ประสม ครูสุภาพรรณ ขันแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด.ญ.ศุภิสรา สลีสองสม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ ม.ต้น รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครูผู้ฝึกสอน ครูโสภา ประจิตร ครูภรณ์กนก อุปชัย ด.ช.ธราเทพ พรมสุวรรณ์ ด.ช.รัชพล แก้วอุย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาไทย “ตอบปัญหาวิชาการ” ประเภททีม ระดับ ม.ต้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 “มหัศจรรย์วรรณคดี สุนทรพาที” ครูที่ปรึกษาครูภรณ์กนก อุปชัย นายณัฐภูมิ อินไชย น.ส.จงจิต ลิ่มเถาว์ น.ส.ปารีณา พลเยี่ยม นายธนากร ธรรมแสง ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา การประกวด “การแข่งขันกลอนสด ระดับภาคเหนือ” นายณัฐภูมิ อินไชย น.ส.จงจิต ลิ่มเถาว์ น.ส.ปารีณา พลเยี่ยม รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 การแข่งขัน การประชันกลอนสด “ปฎิภาณกานต์กวี” ประเภททีม ระดับ ม.ปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 “มหัศจรรย์วรรณคดี สุนทรพาที” ด.ช.รัชพล แก้วอุย คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูที่ปรึกษาครูโสภา ประจิตร ครูภรณ์กนก อุปชัย ครูพุฒิมาศ สุภาวรรณ ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย เป้นครุผู้ควบคุมทีมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ” และครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดกลอนสด“ปฎิภาณกานต์กวี” ประเภททีม ระดับ ม.ปลาย วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut