ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางชูเนตร อ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET การเรียนรู้จากโครงงาน การสอนแบบ Active Learning และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut