โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2561”

สาระคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา) ด.ช.บรรณวิชญ์ ปัญญาวงค์ นักเรียนชั้น ม.1.10 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ด.ช.พิชัยภูษิต อินต๊ะสงค์ นักเรียนชั้น ม.1.10 ด.ช.อิศร์รุจ ปวารณ์เวช นักเรียนชั้น ม.1.10  ด.ญ.ภรภัทร เชื้อนันตา นักเรียนชั้น ม.1.10 ด.ช.คุนานนนท์ ธนูน้อย นักเรียนชั้น ม.1.10  รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สาระวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ด.ญ.ณัฐพร คชสาร ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ด.ช.ณัฐสุต สันติภูบาล นักเรียนชั้น ม.1.10 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ด.ช.พงศโรจน์ ด้วงนคร นักเรียนชั้น ม.1.10 ด.ญ.กนกพิชญ์ สุขเสาร์  นักเรียนชั้น ม.1.8 ด.ญ.ณภัทร ลือตาล นักเรียนชั้น ม.1.10 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สาระภาษาอังกฤษ (ประถมศึกษา) ด.ญ.ฉันท์หทัย เหล่าไพโรจน์จารี นักเรียนชั้น ม.1.11  รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ด.ญ.ธันยชนก คำวัง นักเรียนชั้น ม.1.9  รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ด.ญ.สิรินันท์ มหาไพบูลย์ นักเรียนชั้น ม.1.12 ด.ช.ปณชัย สีห์ประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.1.8 ด.ช.กนลณภพ แก้วตา นักเรียนชั้น ม.1.11 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สาระพระพุทธศาสนา (ประถมศึกษา) ด.ญ.เบญญาภา เพชรปรางค์ นักเรียนชั้น ม.1.10 รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ด.ญ.ปพัชญา กิตติจริยา นักเรียนชั้น ม.1.9 ด.ช.ณดล สุพรรณสิงห์ นักเรียนชั้น ม.1.5 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สาระภาษาไทย (ประถมศึกษา) ด.ญ.กันติชา เดชมนต์ นักเรียนชั้น ม.1.7 ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ด.ญ.นานาภัทร วิญญา นักเรียนชั้น ม.1.2 ด.ช.อมรเทพ สุขเกษม นักเรียนชั้น ม.1.10 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  สาระคณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.ธนัสร วรรณสม นักเรียนชั้น ม.2.10ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ น.ส.รักชนก วงศ์สาระ นักเรียนชั้น ม.4.15 รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ด.ช.กฤษฏิ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.3.10 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สาระวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) น.ส.ธัญมน แก้วมะคำ นักเรียนชั้น ม.4.15ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ด.ญ.ศมนกนก พรหมปลัด นักเรียนชั้น ม.3.10 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สาระภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.ชนม์ชนก รวมสุข นักเรียนชั้น ม.2.13 นายโชคฉลิมชัย แสนสหโชค นักเรียนชั้น ม.3.13 ด.ช.แจสเปอร์ ชิน  นักเรียนชั้น ม.1.13 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สาระพระพุทธศาสนา (มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.ญาดารัตน์ บุญยวง นักเรียนชั้น ม.3.3 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  สาระภาษาไทย (มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.กัญญาณัฐ เรืองสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.3.10 ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สาระคณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) นายวินไทย รุ้งฟ้าวรกุล นักเรียนชั้น ม.6.15 รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร นายจักรภัทร พวกเจริญ นักเรียนชั้น ม.6.15 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร น.ส.อานันตยา จันปวนหาร นักเรียนชั้น ม.6.13 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สาระภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) นายปวัน ธนพรพันธ์ นักเรียนชั้น ม.5.15 ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ นายพีร์ อิสระธานันท์ นักเรียนชั้น ม.6.13 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร น.ส.อริสา คงชู นักเรียนชั้น ม.6.13 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สาระพระพุทธศาสนา (มัธยมศึกษาตอนปลาย) นายศตวรรษ ทาแกง นักเรียนชั้น ม.6.14 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สาระภาษาไทย (มัธยมศึกษาตอนปลาย) น.ส.กิตติยา ไมล์หรือ นักเรียนชั้น ม.6.14 รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร น.ส.ภาคินี วงศ์จีน นักเรียนชั้น ม.6.13 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร น.ส.ชนิสรา วงค์เฟื่องทำ นักเรียนชั้น ม.6.12 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สาระฟิสิกส์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) นายปิติพล เกื้อกูล นักเรียนชั้น ม.6.15 ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ นายจุลยุทธ ยุวรังสิกุล 13 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร นายณัฐชนน ศุภภิญโญ นักเรียนชั้น ม.6.15 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  สาระเคมี (มัธยมศึกษาตอนปลาย) นายธีรัช กุลคีรีรัตนา นักเรียนชั้น ม.6.15 รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร น.ส.ธนภรณ์ อนุเคราะห์ นักเรียนชั้น ม.6.13 น.ส.พิมพ์วลัญช์ ไชยการ นักเรียนชั้น ม.6.12 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สาระชีววิทยา (มัธยมศึกษาตอนปลาย) น.ส.บุณณดา ณ ลำปาง นักเรียนชั้น ม.6.15 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร น.ส.ญาดา ลีวณิชย์ นักเรียนชั้น ม.6.15 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut