กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดโครงการพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิต การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้นิมนต์ พระครูโสภณศิลปาคม  เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ได้มาให้โอวาทและบรรยาย ให้กับนักเรียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut