ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติวัสดุครุภัณฑ์-อุปกรณ์และสีอาคารเรียน แบบพิเศษ

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้าง อาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาสีอาคารและตัวแทนบริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติวัสดุครุภัณฑ์-อุปกรณ์และสีอาคารเรียน แบบพิเศษ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut