การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 214 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะและเจตคติ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่นสูงมากพอ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-dependent test)  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1.  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับปรับปรุง ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีพอใช้ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
2.  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะภาพรวม จำแนกรายทักษะ ได้แก่ ทักษะการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับพอใช้ พอใช้และพอใช้ ตามลำดับ ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มากและมาก ตามลำดับ สูงกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
3.  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับดีน้อย ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
4.  ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับพอใช้ ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีพอใช้ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
5.  ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับปรับปรุง ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีพอใช้ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

Post Author: Admin SWK