โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ด.ญ.กานต์รวี ลือชา นักเรียนชั้น ม.3.13 ด.ญ.ณัฐธิสา อู่แสงทอง นักเรียนชั้น ม.3.11 ด.ช.ภาณิน เชื้อนันตา นักเรียนชั้น ม.3.10 ด.ช.ชิน สุวรรณสิงห์ นักเรียนชั้น ม.3.10 ด.ช.ชัยศิริ คำแก่น นักเรียนชั้น ม.3.9รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท การประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย (School Band Music Challenge) ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคารพญามังราย ครูผู้ฝึกสอน ครูอิทธิชาย ณ ลำปาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ด.ญ.อักษรราภัค คุ้มชาติ นักเรียนชั้น ม.3.8 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ว่ายน้ำผีเสื้อ 200 เมตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ว่ายน้ำผีเสื้อ 100 เมตร การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” นายพงศธร นิลตะศักดิ์ นักเรียนชั้น ม.4.7 ชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 – 17 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุไม่เกิน 15 – 17 ปีชาย น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติ เมืองพัทยา ชนะเลิศเหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 – 17 ปีชาย น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 นายภูริ ดอกไม้ นักเรียนชั้น ม.5.8 ชนะเลิศเหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 15-17 ปีชาย น้ำหนัก 55 – 59 กิโลกรัม การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติ เมืองพัทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุไม่เกิน 15-17 ปีชาย น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ชนะเลิศเหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 – 17 ปีชาย น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” นักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 15 – 17 ปีชาย การแข่งขันกีฬา GK Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภทต่อสู้ ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติ เมืองพัทยา น.ส.นิธดา ยศจนา นักเรียนชั้น ม.4.10 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทท่ารำประเภททีม รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ทีมหญิง การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” น.ส.สุพิชญา ชัยมินทร์ นักเรียนชั้น ม.4.12 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทท่ารำประเภททีม ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทท่ารำบุคคล การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” นายศิริวุฒิ ทิพย์กนก นักเรียนชั้น ม.5.4 นายณัฐวุฒิ ปานคำ นักเรียนชั้น ม.5.1 นายภัคพล อินทะรังสี นักเรียนชั้น ม.4.10 นายณัฐ ชวนคิด นักเรียนชั้น ม.4.8 นายเปี่ยมบุณย์ พิพัฒนาบัญชา นักเรียนชั้น ม.6.4 นายภาณุวิชญ์ เลิศสกุณี นักเรียนชั้น ม.5.4 ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย การแข่งขันบาสเก็ตบอล Singha 3×3 Basketball Thailand Championship 2019 ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล ประชาชนทั่วไปชาย โครงการมหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย ชนะเลิศการแข่งขันบาสเก็ตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย โครงการมหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย น.ส.จิดาภา ไทยมี นักเรียนชั้น ม.5.7 น.ส.ดุษฎีกา วงศ์ฟั้น นักเรียนชั้น ม.5.4 น.ส.พิชญาภรณ์ แก้วประภา นักเรียนชั้น ม.5.6 น.ส.แพรไพลิน ไชยชุมภู นักเรียนชั้น ม.5.4 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน บาสเก็ตบอลประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” น.ส.กนกพร จันทะวาลย์ นักเรียนชั้น ม.5.7 รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูนิตสู ประเภท Fighting รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” น.ส.จุฑาทิพย์พิมล ปาลี นักเรียนชั้น ม.4.2 รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูนิตสู ประเภท Fighting รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” นายชวัลวิทย์ ศรีรัตน์ นักเรียนชั้น ม.5.13 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 – 66 กิโลกรัม ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” ด.ช.จิณณวัตร บำรุงพงศ์ นักเรียนชั้น ม.3.4 นายยศกฤต พิทักษ์ธรรม นักเรียนชั้น ม.6.3 ชนะเลิศอันดับ 1 จักรยาน ทีมสปริ้น เยาวชนชาย รองชนะเลิศอันดับ 3 จักรยาน ทีมไทม์ไทรอัล 70 กิโลเมตร รองชนะเลิศอันดับ 1 จักรยาน ทีมเปอร์ซูท เยาวชนชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 อินไลน์เรสม 140 กิโลเมตร เยาวชนชาย รองชนะเลิศอันดับ 4 จักรยานประเภทลู่ ทีมสปริ้น 3 รอบ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” ด.ช.ไตรตะวัน สุวรรณสิงห์ นักเรียนชั้น ม.3.13 ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย Tennis Junior DPE CUP 2019 และเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ณ เมืองกวางโจ ประเทศจีน วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut