โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษา นักเรียนสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท รวม 42 ทุน  และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2561 ทำได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   น.ส.ธัญมน  แก้วมะคำ นายเมธาสิทธิ์  สิทธิมงคล นายกฤต  อักษรนฤนาท นายจิรพัทธ์  พลรัฐ  น.ส.รักชนก  วงศ์สาระ นายอรรคพล  ราชคม น.ส.นันท์นภัส  อภิจิรานุวัฒน์ นายณัฐภัทร  วันไชยธนวงศ์ น.ส.ปานระพี  อารีย์ นายธีรภัทร  วงศ์มณีโรจน์ น.ส.ณิชกานต์  เนตตกุล นายณฟ้า  กาญจน์กิจเจริญ นักเรียนชั้น ม.4.15  น.ส.บุษยมาศ  รุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.4.9 นายวรพงศ์  วงศ์เรียน น.ส.ปริชมน นาใจ นายกีรติ  วิกุล นายพงศวัฒน์  วีรโชติสกุล นายพงษ์พาดา  อะโนมา น.ส.นันท์นภรณ์  จะปูน น.ส.นันท์นภัส  จะปูน นักเรียนชั้น ม.4.13 นายนัฏฐภูมิ  วรจักร นักเรียนชั้นม.4.11  น.ส.พัณณิตา  นักหล่อ นายธนากร  อภิโชคกุล นักเรียนชั้นม.4.12 น.ส.นิธดา  ยศจนา นักเรียนชั้น ม.4.10 นายอรรถกร  คำสร้อย นักเรียนชั้น 4.14 นายธนัช  ไชยชนะ
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  นายพีรัล   ยุวรังสิกุล น.ส.ปภาดา   สมฤทธิ์ น.ส.มนัสพร  ปัญญาสุ นายฐปนพงศ์  วงษารัตน์ น.ส.อานันตยา จันปวนหาร นายณัฏฐ์    เสนากูล นายภาณุศักดิ์   วงค์ศรีแก้ว นายวินไทย  รุ้งฟ้าวรกุล น.ส.ฐิติญา  คำแดง น.ส.พรปวีณ์  ชมตระกูล น.ส.ณัฐนรี  สมประสงค์ นายปิติพล  เกื้อกูล นายธนภัทร  หินใหญ่ น.ส.ภาคินี  วงศ์จีน น.ส.จิรัชญา  การงาน นายพีร์  อิสระธานันท์  วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut