การคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน Genius Olympiad ณ มหาวิทยาลัย Oswego NewYork
ระหว่างวันที่ 16 – 24 มิ.ย. 2562

Post Author: Admin SWK