โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  เป็นประธานพิธีเปิดการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) ของข้าราชครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ภาคเช้าฟังการบรรยายเรื่องกรอบและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยดร.เกศราพรรณ พันธุศรีเกตุ คงเจริญและคณะ โดยภาคบ่ายแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut