โครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program) จัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เอกสารใบตอนรับและตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อม และการเข้าค่ายปฐมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562
*หมายเหตุ ให้นักเรียนดาวน์โหลด และนำใบตอบรับส่งในวันที่ 7 พ.ค. 2562

 

 

 

 

 

Post Author: Admin SWK