พิธีเปิดกิจกรรม Summer Course

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Summer Course นักเรียนโครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 67 คน มีวิทยากรเป็นครูชาวต่างชาติในโครงการ 7 คน และคณะครูกลุ่มสาระ โดยกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการและเทคนิควิธีการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 18 – 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut