โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

การแข่งขันโครงการ “พี่สอนน้องลองเล่นหุ่นยนต์ ปี 2” หุ่นยนต์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ROBOT FOR ALL) นายภัทรภูมิ   เชื้อเมืองพาน  นายวรวิบูล   ติยะธะ นักเรียนชั้น ม.5.14  ชนะเลิศ หุ่นยนต์ใต้น้ำ  ระดับมัธยมศึกษา น.ส.ธันพิมล   ไชยยะ น.ส.พัชรียาภรณ์   ใจมอย นายต้นฑุล   แก้วประการ นักเรียนชั้นม.4.14 ครูผู้ฝึกสอน ครูอัญชลี ทะวงศ์อารี ครูวรวุฒิ   อินต๊ะชัย

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561  จังหวัดพะเยา นายภัทรภูมิ   เชื้อเมืองพาน  นายวรรธนัย  วรรธนันทกุล นักเรียนชั้นม.5.14  น.ส.นานาพร  วิญญา นักเรียนชั้น ม.4.14 เหรียญทอง (ลำดับที่ 4) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูวรวุฒิ   อินต๊ะชัย ครูเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล ด.ช.ชาคริต  เปี่ยมมนัส ด.ช.พศิน  คำมูลเอ้ย ด.ช.ณัฏฐ์ชยุตม์  มิชัยยา นักเรียนชั้น ม.2.1 เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ครูผู้ฝึกสอน ครูณรงค์เดช  ชัยววรณา ครูวรวุฒิ  อินต๊ะชัย นายพีรณัฐ  กันคำ นายวรวิบูล   ติยะธะ นายพีรวัส   เพ็ญสดใส นักเรียนชั้น ม.4.14 เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูณรงค์เดช  ชัยววรณา ครูวรวุฒิ  อินต๊ะชัย  น.ส.พิมพ์ชนก  อุ่นปิง น.ส.พิมพ์วลัญช์  ไชยการ นักเรียนชั้น ม.5.12 เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6   ครูผู้ฝึกสอน ครูชนกันต์  กิจรักษ์  ครูณิชกานต์  จองไพจิตรสกุล

          การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) ด.ญ.ปรีชญาพร ใจเกิด ด.ช.พงษ์พาดา อะโนมา นักเรียนชั้น ม.3.10 น.ส.ธัญชนก พูนนาม   นักเรียนชั้น ม.4.14  ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการที่ผ่านการพิจารณา ระดับภาคเหนือ  จำนวน 3,000 บาท จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครูผู้ฝึกสอน ครูเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล นายพีรณัฐ กันคำ  นักเรียนชั้น ม.5.14 ด.ญ.ปรีชญาพร ใจเกิด นักเรียนชั้น ม.3.10 รับทุกสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน จำนวน 5,000 บาท  จากบริษัท ไมโครซอฟ ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับ บริษัท สิริเวนเจอร์ส โครงงานประกวด Smart Living with Micro:bit  ครูผู้ฝึกสอน ครูเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล

ฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้อุทิศตนในการทำงาน เสียสละเวลาส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่โรงเรียน เป็นที่น่าชื่นชมและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่น นายญาณกร หนสมสุข ม.6.8 นายชนะชัย สุขดี ม.6.7 น.ส.ชนิสรา ความเพียร ม.6.1 นายศิวกร ภู่เพชร ม.6.1 นายอภิรัตน์ ชนะรัตนานนท์ ม.5.12 นายต้นฑุล แก้วประการ ม.4.14 ด.ญ.มนัสนันท์ ทบวัน ม.3.8 นายเมธาสิทธิ์ สิทธิมงคล ม.3.2 นายปราบ เปรมสุข ม.3.2 ด.ช.สุพัฒน์ คำดี ม.3.2 ด.ช.อรรถกร คำสร้อย ม.3.2 ด.ช.ปรินทร์ อริเดช ม.3.2
นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติตามโครงการ YFU และ AFS  Miss Earla จากประเทศเม็กซิโก และ Miss Carla Mariana จากประเทศอิตาลี ได้มาเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และได้กล่าวลาเพื่อกลับประเทศ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

 

 

Post Author: Tanawut