มอบเกียรติบัตร คณะครูและนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษางานสารวัตรนักเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตร ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษางานสารวัตรนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประจำปีการศึกษา 2561 นายจักรพงษ์  ใจการ นายวรโชติ ศรีสุขกาญจน์ นายธงชาติ ภู่สุวรรณ นายธวัชชัย ตั้งสุรธีรวงศ์ นายสิทธิชัช ชัยลังกา นายสุเมธ ชาญวัฒนา นายคณกร เฉียบแหลม นายสมชาติ ประสม ว่าที่ร้อยตรีจารึก         สมประสงค์ นายสันติ ชุมภู  นายญาณากร หนสมสุข นักเรียนชั้น ม.6.8 นายธนดล แสนใจยา นักเรียนชั้น ม.6.2 นายศุภกฤต ฤทธิ์จะโป๊ะ นักเรียนชั้น ม.5.1 นายคณาธิป กิจมานะทรัพย์ นักเรียนชั้น ม.5.1 นายสิทธิพงศ์ จิตมโนวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.5.1 นายปณัยณัฐ พรมวงค์ นักเรียนชั้น ม.5.1 นายมาตรฐาน ใจหงส์ นักเรียนชั้น ม.5.11 นายวริศ ใจมา นักเรียนชั้น ม.5.14 นางสาวณัฐธีรญา      วงค์กาวิน นักเรียนชั้น ม.4.4 นางสาวสุพิชชา วงค์ใหญ่ นักเรียนชั้น ม.4.5 นางสาวณัชรัตน์ คำรังสี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.7 นางสาวชนัญธิดา วงค์ษา นักเรียนชั้น ม.4.7 นางสาวกนกพร จันทะวาลย์ นักเรียนชั้น ม.4.7 นางสาวชมพูนุช ศรีบาง นักเรียนชั้น ม.4.7 นางสาวทักษพร จันทร์ปัน นักเรียนชั้น ม.4.8 นางสาวธนพร แก้วเงิน นักเรียนชั้น ม.4.8 นางสาวชนาภัทร์ สายใจ

 

 

Post Author: Tanawut