โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

                การแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ด.ญ.พชรนรี มณีจักร เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 น.ส.พลอยพิมล เบียกากู่ เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 น.ส.ชนาภา สายใจ นายวุฒิวัฒน์ ไชยบุรินทร์ เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูอรุณรัตน์ กันคำ ครูวาสนา สดใส ครูอำพร สกุลวงศ์ธนา ครูจันทร์จิรา หัตถกอง นายชญานนท์ บุญงาม นายชวโรจน์ ปานจักร น.ส.ญานิศา วิเศษบุญ น.ส.ณัฐธีรญา วงค์กาวิน น.ส.ดุษฎีพร วงค์ฝั้น น.ส.นันทิยา สุเรียมมา น.ส.นาระดา ชัยประหลาด นายบรรณวิทิต อวดดี น.ส.ปภาดา เย็นอาคาร น.ส.ปริญดา ซื่อประสิทธิ์ น.ส.พศิกา กระถิ่นทอง นายพัทธดนย์ จักรสมศักดิ์ น.ส.ภัคจิรา รัตนวงศ์ นายภัทรพงศ์ สุภาวงศ์ นายรังสิมันฏ์ อรุโนทัย น.ส.รุ้งพิไล ปัดภัย น.ส.วิชิรา เครือวงศ์ปัญญา น.ส.สุชาดา วงศ์ต่อม ด.ช.ชัยชนะ ต๊ะยาย น.ส.แพรไพลิน ไชยชุมภู เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูอภิวัฒน์ อะภิวงษา ครูรุ่งรัตน์ ศรีจม ครูชัยวัฒน์ แก้วกุลา ครูชาญณรงค์ กันคำ ครูพิทักษ์ ทองมูล
                การแข่งขัน IDP Champion 2019 ด.ญ.มนัสนันท์ ลีวณิชย์ ม.1.9 ด.ญ.สุชานันท์ ฟุ้งพงศธร ม.2.10 ด.ญ.พิมพ์ลภัส ประมวน ม.3.10 ชนะเลิศ รับรางวัล ตั๋วเดินทางไป-กลับสิงคโปร์เป็นเวลา 3 วัน พร้อมเกียรติบัตร ด.ญ.สิริยากร สัจถา ม.1.8 ด.ญ.บัวชมพู ฤกษ์สุทธิรัตน์ ม.2.9 ด.ญ.สิรภัทร สิริบุญยะพร ม.2.4 ด.ญ.ณิชกานต์ เนตกุล ม.3.10 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ด.ช.ปิติฉัตร เมืองมา ม.1.7 ด.ญ.ธารารักษ์ มาใจ ม.2.6 น.ส.กานต์พิชชา ตั้งตระการพงษ์ ม.3.4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut