โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

การแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ด.ญ.ปิยะพร  อภิวงค์งาม น.ส.พชรพร  แสนแสง เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ครูผู้ฝึกสอน ครูวนิดา  ศิริเขียว ครูจุติพร  ณ ลำปาง น.ส.กรนภา  ผาอิ่น
น.ส.ศศินันท์  ศรีนุกูล นายไกรวิชญ์  อภัยโรจน์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูวนิดา  ศิริเขียว ครูช่อผกา  สุวรรณฤทธิ์  นายพีรณัฐ  กันคำ นายวรรธนัย  วรรธนันทกุล นายวรวิบูล  ติยะธะ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  ครูผู้ฝึกสอน ครูชัยวุฒิ  มาเมืองกล ครูนารินทร์  อินทะจักร์  ด.ญ.ภูริชญา  ไชยมงคล ด.ญ.สิริมา  เนตรตระกูล ด.ญ.อนิลชณา  แสนโชคพาณิชย์ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ครูผู้ฝึกสอน ครูมทินา  มาละวงษ์ ครูชมนพร  จะเรียมพันธ์ น.ส.กนกพร  อารีย์ น.ส.ชลิตา  ขะขอม นายทิพากร  ยานะทวี เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูวนิดา  ศิริเขียว ครูพิมประภา  อุ่นโทกาศ ด.ช.พรภวิษย์  สุขสัมฤทธิ์ นายเมธาสิทธิ์  สิทธิมงคล เหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ครูผู้ฝึกสอน ครูสุพจน์  กาวิลาวรรณ ครูวรโชติ  ศรีสุขกาญจน์ ด.ช.ธนภัทร  ทะวะดี ด.ช.พฤกษ์  รัศมีจันทร์ เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ครูผู้ฝึกสอน ครูชัยวุฒิ  มาเมืองกล ครูอัครเดช  เมฆสุรินทร์ ด.ช.นภสินธุ์  ลินมณี ด.ช.สุภัทรชัย  ใจจุมปา เหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ครูผู้ฝึกสอน ครูวศิน  มังคลาด ครูสมชาติ  ประสม น.ส.กรนภา  ผาอิ่น นายมกรธวัช  กุลพงษ์  นายสิรวิชญ์  คำชุ่ม ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูวศิน  มังคลาด ครูวนิดา  ศิริเขียว   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut