โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำโดยนายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน จึงใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่ เพื่อให้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมปลอดขยะ ตามคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut