โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  น.ส.ปริทรรศน์ ลิขิตแสนภู น.ส.อริสา คงชู นายศิวัช สุขเกษมหทัย น.ส.ณัฐณิชา ภูมิโคกรักษ์ นายญาณกร  พรมปัญญา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้ฝึกสอน Mr. William Morris ครูพรวีนัส วุฒิสารวัฒนา ครูอำนวยพร ทั่งทอง นางสาวมาติกา เจริญพร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4 – ม.6 ครูผู้ฝึกสอน Mr. lougi Bawe  ครูปรารถนา  ศรีบุญเรือง ด.ญ.เขมิสรา จันทาพูน ด.ญ.ปวรรัตน์  แซ่ไป๋ รางวัลเหรียญทอง 5 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1 – ม.3 ครูผู้ฝึกสอน MissChang  Qing ครูนารีรัตน์  ชื่นชม นายบูรพา  ตระกูลชื่นวิรัตน์ นายพีรภัทร์  พิชัยรัตน์ รางวัลเหรียญทอง 6 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4 – ม.6 ครูผู้ฝึกสอน MissChang  Qing น.ส.นารีรัตน์ ชื่นชม  ด.ญ.การต์รวี ลือชา ด.ญ.วิรัชภรณ์ เตชะธีราวัฒน์ ด.ญ.วรางคณา จึงทองดี ด.ญ.รมย์นลิน  ชนะพิมพ์ ด.ญ.ไลลา  มอยรัน ครูผู้ฝึกสอน MissGillian  Bellingham ครูรัตติยา  ศิริวงศ์ รางวัลเหรียญทอง 7 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1 – ม.3 1. น.ส.ศิรินรา  ปันธิ  รางวัลเหรียญทอง 10 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4 – ม.6  ครูผู้ฝึกสอนครูกฤติกา สร้างใบศรี  ด.ญ.นาเดีย  คิดรักเมือง รางวัลเหรียญทอง 11 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1 – ม.3 ครูผู้ฝึกสอนครูวชิรปรีชา ปาลี  ด.ญ.เกวลิน  ฟองดาวิรัตน์ รางวัลเหรียญทอง 22 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1 – ม.3 ครูผู้ฝึกสอน Miss Evangaline Tallando ครูวชิรวิชญ์  ประมาณ ครูสุมิตรา แลบุญมา น.ส.นิชาภา  พูลโภคา รางวัลเหรียญทองแดง 44 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4 – ม.6 ครูผู้ฝึกสอน Mr.Fabien  Graziani

การแข่งขัน Zero Waste Living ชีวิตปลอดขยะ ระหว่างประเทศ (อินโดนีเชีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไทย) น.ส.ภูริณี  ดอนชัย ด.ญ.พรีดา กิตติชยากุล ด.ญ.สายสวรรค์  คุณะดอย ชนะเลิศอันดับ 1
กลุ่มสาระการเรียนศิลปศึกษา การแข่งขันดนตรีสากล – การขับร้อง ด.ช.ชัยศิริ คำแก่น ด.ช.ชิน สุวรรณสิงห์ ด.ช.ภาณิน เชื้อนันตา ด.ญ.กานต์รวี ลือชา และด.ญ.ญณัฐธิสา อู่แสงทอง ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสากลระดับ ม.ต้น ด.ญ.อัญมณี สุวรรณเจริญ  ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.1 – ม.3 ด.ญ.ปริฉัตร สมยาราช ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1 – ม.3 นายพงศาวดาล ภูมิพลับ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทชาย ม.4 – ม.6 นายพีรพัฒน์ สุธรรม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4 – ม.6 น.ส.อรธิดา พรมแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4 – ม.6 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทกหญิง ม.4 – ม.6 ครูผู้ฝึกสอนครูอิทธิชาย ณ ลำปาง  การแข่งขันทัศนศิลป์ ด.ญ.ฮานะ อิมานาคะ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1 – ม.3 น.ส.ภูชนิกานต์ มีสัตย์ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4 – ม.6 น.ส.ชนิดาภา แสนสาร น.ส.ธนพร แก้วเงิน ละน.ส.สุพิชญา เตอะสกุล ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันปะติมากรรม ม.4 – ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูคมสัน ลาภใหญ่ ครูปราโมทย์ บุญทอง และครูศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut