ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน

ชื่อเรื่อง : ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ผู้ศึกษา : โสภา  ประจิตร
สาขาวิชา   : ภาษาไทย
ปีการศึกษา : 2560

 

บทคัดย่อ
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 39 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ใช้รูปแบบการศึกษาแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One Group, Pretest–Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติ t-test เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง จำนวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ

 

ผลการศึกษาพบว่า

  1.  จากการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญจำนวน  5 ท่าน มีความเห็นว่า ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ชุด โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด (=  4.70  และ S.D. = 0.10) และเมื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.74/89.91
  2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ชุดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ชุด นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย =  4.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D. = 0.18

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: Admin SWK