ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ นำโดยนางสาววรกชชยา สินธุชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะครู เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut