ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี นำโดยนางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารของโรงเรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut