ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut