ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ พร้อมคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการบริหารงานวิชาการ และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut