โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ร่วมกิจกรรมและตอบข้อซักถาม โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut