การอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยมีภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรม 23 โรงเรียน 69 คน และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมข้าร่วมการอบรม 29 คน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut