ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน

เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารโรงเรียนชุดใหม่ จะเข้าดำเนินงานต่อจากคณะกรรมการชุดเก่าตามคำสั่งที่ 410/ 2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ดังนั้น จึงขอเชิญคุณครู-บุคลากร-นักเรียนที่ฝาก/ค้าง สมุดบัญชีไว้ที่ธนาคารโรงเรียน มารับสมุดบัญชีคืนได้ที่ ห้องกิจการนักเรียนหรือห้องพักครูอาคาร 9 ติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ เบอร์โทร 081-033-2331 ตั้งแต่วันที่13-21 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีตนเอง หากมีข้อซักถาม-ทักท้วง-สงสัยประการใด โปรดติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าบัญชีของท่านมีความถูกต้อง

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ
งานธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Post Author: Admin SWK