พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut