การอบรมโครงการเยาวชนกองทัพไทย ทำดีเพื่อสังคม ณ ค่ายเม็งรายมหาราช และทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำนักเรียนปรับพฤติกรรมเข้าอบรมโครงการเยาวชนกองทัพไทย ทำดีเพื่อสังคม ณ ค่ายเม็งรายมหาราช และทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ที่ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็น “เมืองน่าอยู่” ในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2561

 

 

Post Author: Chompoonut