โครงการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS62”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS62” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสามัคคีโรงเรียนสามัคคีวิทยคม จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut