โครงการ English camp ณ ประเทศมาเลเซีย

นักเรียน ห้องเรียนพิเศษ EP ระดับชั้นม.1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการ English camp ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ทางด้านภาษา การติดต่อสื่อสาร และการศึกษาศิลปะ เเละวัฒนธรรม ช่วง 29 กันยายน -8 ตุลาคม 2561 โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครูดูแลอย่างใกล้ชิด

Post Author: Chompoonut