การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยกาฝ่ายวิชาการ พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการงานบริหารวิชาการ หลัดสูตร การวัดผล ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนในรายวิชามาตรฐานสากล และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut