การประชุมปฏิบัติการการใช้ผลการทดสอบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานในการเปิดการประชุมปฏิบัติการการใช้ผลการทดสอบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปองภพ วิทิพย์รอด และอาจารย์อรุช วิทิพย์รอด ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำของระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเข้าร่วมประชุม วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเรียนดิจิทัล (D4D) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

Post Author: Chompoonut