พิธีน้อมวันทาบูชาครู ปีการศึกษา 2561

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีน้อมวันทาบูชาครู ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง ซึ่งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา และความนอบน้อม วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Post Author: Chompoonut