การร่วมสัมมนาและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมกันกับประเทศแคนาดา

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ต้อนรับ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนทิวไผ่งาม และนานาชาติแคนาเดียนประเทศไทย ในการร่วมสัมมนาและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมกันกับประเทศแคนาดา เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำทางการศึกษา วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut