การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหลัก 5 E โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหา วิชาเคมี 1 เรื่อง แบบจาลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วิจัยของนายรัชย์ชวินท์ ยะอนันต์

Post Author: Admin SWK