ค่ายเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน (Preparation Course) และจัดค่ายปฐมนิเทศ (Orientation Camp)

ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้อำนวยการที่ติดราชการ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน (Preparation Course) และจัดค่ายปฐมนิเทศ (Orientation Camp) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11 และ 1.12 โครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเรียน ฝึกทักษะเสริมประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษ และปรับปรุงพื้นฐานก่อนเข้าเรียน วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut