การอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้กับคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut