ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อสรุปงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อสรุปงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เตรียมงานต่างๆ โดยเฉพาะการรับนักเรียน เพื่อความเรียบร้อยและมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องรู้รักสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Post Author: Chompoonut