พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Stack fast championship รอบชิงชนะเลิศในงานวันเปิดเฮือน เยือนเฮา

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Stack fast championship รอบชิงชนะเลิศในงานวันเปิดเฮือน เยือนเฮา

ประเภทบุคคล ด.ญ.ธนัชชา ศรีสุนทร นักเรียนชั้น ม.1.5 ชนะเลิศเหรียญทอง ด.ช.พงศ์ศิริ สายสินธ์ นักเรียนชั้น ม.1.1 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ด.ญ.ปทิตตา สินไสวผล นักเรียนชั้น ม.1.5 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ประเภททีม ด.ญ.ชนัญชิดา เด่นวัฒนา นักเรียนชั้น ม.1.4 ด.ญ.ธนัชชา ศรีสุนทร นักเรียนชั้น ม.1.5 ด.ญ.ปทิตตา สินไสวผล นักเรียนชั้น ม.1.5 ชนะเลิศเหรียญทอง ด.ญ.ลัลนา หล่อนิสุทกุล ด.ญ.นันทิกาล หาญสุข ด.ญ.ญาดารัศม์ บุญยวง นักเรียนชั้น ม.1.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ด.ช.คณิต จันทร์สุริยพงษ์ ด.ญ.กนกวรรณ เขื่อนแก้ว ด.ช.นภสินธุ์ สินมณี นักเรียนชั้น ม.1.6 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญ

นายวุฒิไทย เวทะธรรม นายกตัญญู นางแล นายพงศวดาร ภูมิพลับ นักเรียนชั้น ม.4.3 นายศศิศ รูปะวิเชตร นายรัฐพล วัฒนรังสรรค์ นักเรียนชั้น ม.4.4 นายวรัตม์วิชญ์ แสงทนันไชย นักเรียนชั้น ม.4.7 รับรางวัล Popular Vote รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษา 5,000 บาท ด.ช.ชัยศิริ คำแก่น นักเรียนชั้น ม.1.9 ด.ช.ชิน สุวรรณสิงห์ ด.ช.ภาณิณ เชื้อนันตา นักเรียนชั้น ม.1.10 ด.ญ.ณัฐธิสา อู่แสงทอง นักเรียนชั้น ม.1.11 ด.ญ.กานต์รวี ลือชา นักเรียนชั้น ม.1.13 และด.ช.พีพงศ์ ไผเครือ นักเรียนชั้น ม.1.11 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษา 5,000 บาท การประกวดวงดนตรีรอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูผู้ฝึกสอน ครูอิทธิชาย ณ ลำปาง  พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความชื่นชมยินกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut