ผู้อำนวยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมอบรางวัลหน้าเสาธง และได้กล่าวชื่นชมยินดีและกล่าวให้โอวาท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 23 ระดับประเทศ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 มกราคม 2561 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน น.ส.ศตพร นกทอง นักเรียนชั้นม.3.8 น.ส.ปภาวี ภูมิประหมัน ม.3.9 และน.ส.ราชาวดี สมนา ม.3.9 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หนังสือสารานุกรมไทยฯ คอมพิวเตอร์ All in one และเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท  ครูผู้ฝึกสอน นางสาววิลาสินี เทพวงค์ และนางอรอนงค์ กาญจนสุนทร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการทักษะวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และประชาสัมพันธ์งานรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 18 วันที่ 17 มกราคม 2561 จัดโดยรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.จิรภัทร กันหา นักเรียนชั้นม.2.9 ด.ช.ณัฏฐ์สรชัช เหมืองหม้อ นักเรียนชั้นม.2.9 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ด.ญ.นิธดา ยศจนา นักเรียนชั้นม.2.9 ด.ช.ภูริ บัว ชูก้าน นักเรียนชั้นม.3.10 รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณัฐฐศิษฎิ คำมูล นักเรียนชั้นม.6.14 น.ส.กัญญาณัฐ สุภามณี นักเรียนชั้นม.6.14 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท น.ส.กัญวรา รุ่งทอง และนางสาววรรณพนิตา ลือชา นักเรียนชั้นม. 5.14 รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครูผู้ฝึกสอนนายพงษ์ศักดิ์ ปันแก้ว นางสาวรุ่งรัตน์ สีจม และนายชัยวัฒน์ แก้วกุหลา
การประกวดโครงงานสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 การประกวดโครงงานสังคมศาตสำหรับนักเรียนระดับภาคเหนือโดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”  วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายอัครินทร์ โกสีลา นักเรียนชั้นม.6.10 น.ส.นภัสภรณ์ ทองนาค นักเรียนชั้นม.6.12 นายรณชัย คำปิน นักเรียนชั้นม.6.13  นายฐานันดร วรมิตร นักเรียนชั้นม.6.14 น.ส.คาโอริ ทะกะเชะ นักเรียนชั้นม.6.14 รับรางวัลชนะเลิศโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ด.ญ.พัชรฤดี สุวรรณประเสริฐ ด.ญ.กมลลักษณ์ เจนพิทักษ์พงศ์ ด.ญ.อรวรา ชุมพลกุล ด.ญ.สมธิกรานต์ แปลงชมพู ด.ญ.ปรตา จันทกาญจน์ นักเรียนชั้นม.2.5 รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกสอนนายพงษ์ศักดิ์ ปันแก้ว นางสาวรุ่งรัตน์ สีจม และนายชัยวัฒน์ แก้วกุหลา
นายนราวิชญ์ คุมานกร นายกรวิชญ์ ธรรมราช ม.6.15 ได้ลำดับที่ 10 ของประเทศ การตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการคณิตศาสตร์ Math genius ประจำปีการศึกษา 2560 ของบริษัทเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.กฤษฎิ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.1.10 ได้ดับ 1 ของภาคเหนือรับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท ด.ช.นราวิชญ์ คำภีระ นักเรียนชั้น ม.1.10 ได้ที่ 1 ของจังหวัด ด.ญ.สุชานันท์ ฟุ้งพงศธร นักเรียนชั้นม. 1.10 อันดับที่ 1 ของจังหวัด

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ.รักชนก วงศ์สาระ นักเรียนชั้นม.2.10 ได้ที่ 1 ของจังหวัด

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ช.พีรพัฒน์ นาปรังนักเรียนชั้นม. 3.10 ได้ที่ 3 ของประเทศ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 1500 บาท ด.ช.อัครภูมิ ไทยกรณ์ นักเรียนชั้นม.3.6 อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ด.ช.สรณ์ หิรัณย์วณิชชากร นักเรียนชั้นม.3.7 อันดับที่ 1 ของจังหวัด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 น.ส.มนัสนันท์ ปัญญาสุ นักเรียนชั้นม.4.15 อันดับที่ 1 ของภาคเหนือได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกันรางวัล 500 บาท น.ส.ธัญรดี ลีวณิชย์ นักเรียนชั้นม.4.15 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด น.ส.วิริสุดา คัมภีระ นักเรียนชั้นม 4.13 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด นายปานเชษฐ์ คำภีรกิจ นักเรียนชั้นม.4.15 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายวินไท รุ่งฟ้าวรกุล นักเรียนชั้นม.5.15 ได้อันดับที่ 1 ของภาคเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 500 บาท น.ส.ณิชา สกุลวงศ์ธนา นักเรียนชั้นม.5.15 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวพลอยชมพู ตันศิริ นักเรียนชั้นม.6.15 อันดับที่ 1 ของจังหวัด
ด.ช.พีรพัฒน์ นาปรัง นักเรียนชั้นม.3.10 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขัน น.ส.พลอยชมพู ตันศิริ  นักเรียนชั้นม.6.15 ได้รับรางวัลชมเชย ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานคร ครูผู้ควบคุมนางกรุณา ปฐมมธรรมการและนายจักรพงษ์ ใจการ

น.ส.รุจิราภา ปันแดง และนายนิพิฐพนธ์ ท้าวทิพย์ นักเรียนชั้นม.5.15 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การจัดนิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องมหัศจรรย์รหัสลับกับเวกเตอร์ ครูผู้ควบคุม นายโพธิรัตน์อินต๊ะยศ และนางสาวสุภาพร สุพนัส
น.ส.วรรรณิดา พัวตระกูล นายเทวฤทธิ์ คำเขียว นายจักรภัทร พวกเจริญ นักเรียนชั้นม.5.15 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานเรื่องพาราฟันลา ครูผู้ควบคุม น.ส.สุพรพิศ ดอนชัยและนางศุภรางค์ บุญยิ่ง  ในโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการได้กล่าวชื่นชมยินดีและกล่าวให้โอวาท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut