ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสนามสอบ O – NET ม.3 สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสนามสอบ O – NET ม.3 สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยได้ชี้แจงให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมห้องสอบอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย

Post Author: Chompoonut