ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ปฐมนิเทศครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ปฐมนิเทศครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเพื่อแนะนำเเนวทางการปฏิบัติหน้าที่ครูให้เต็มศักยภาพ เต็มความสามารถ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคต ณ ห้องพุทธานุสรณ์ 29 พฤศจิกายน 2560

Post Author: Chompoonut